fumigacija

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo opasnim hemikalijama . Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), fumigaciju mogu sprovoditi samo posebno ovlašćene firme sa edukovanim  i tehnički osposobljenim kadrovima.

 

Prednosti fumigacije su:

  • vrlo visoka učinkovitost
  • delovanje na sve razvojne oblike insekata (jajašca, larve, imago)
  • najbrži postupak uništavanja štetočina i zaštite robe i predmeta
  • može se tretirati upakovana roba
  • nema oštećenja robe ili predmeta
  • nema rezidua fumiganta u stvarima
  •  

Fumigacija se sprovodi u:

  • hermetički zatvorenim prostorima;
  • otvorenom prostoru (pod plino-nepropusnim folijama i ciradama) i
  • na transportnim trakama u silosima.

 

Fumigacija se sprovodi po strogim pravilima i uz posebne mere opreza. Propusti u izvođenju fumigacije mogu izazvati daleko veće štete i posledice od klasične dezinsekcije.

Fumiganti su vrlo toksični za sva toplokrvna bića pa tako i za samog čoveka pa se u njihovoj primeni strogo treba pridržavati posebnih pravila, sprovoditi preventivne mere i koristiti specifičnu zaštitnu opremu.

Proces fumigacije i mere zaštite delimo na: pripremne radove, puštanje fumiganata, vreme izloženosti i provetravanja i primopredaju robe ili objekata.